PRIVACY POLICY

§ 1. DEFINICJE

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Kamila Kuprjanowicz rowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuprjanowicz, ul. 11 Listopada 20 m.14, 85-643 Bydgoszcz, NIP 5543011269.

 2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kabbagekiss.com.

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub Regulaminie Serwisu.

§ 2. DANE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Kamila Kuprjanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuprjanowicz, ul. 11 Listopada 20 m.14, 85-643 Bydgoszcz, NIP 5543011269.

§ 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:
   

  1. dotyczące korzystania z Serwisu, w tym zapisane w postaci plików cookies (więcej na ten temat w § 10);

  2. konieczne w celu dokonania zakupu, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane związane z wyborem sposobu płatności.
    

 2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych jest różny i zależy od tego, z jakich usług korzysta Użytkownik, a także od udzielonych przez Użytkownika zgód.
   

 3. Podczas przetwarzania danych osobowych stosowane są odpowiednie środki ostrożności, w szczególności połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

§ 4. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności – dla celów dokonania zakupu w Serwisie oraz dla celów umożliwienia korzystania z usług co będzie związane z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);

 2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wskazanych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   

W pozostałych przypadkach – dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zakres oraz cel udzielonej zgody wskazany będzie w jej treści. Użytkownik w każdej chwili może wycofać udzieloną wcześniej zgodę.

 

§ 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim są one przetwarzane i podstawy prawną przetwarzania, tj. jest to:
   

  1. okres, na jaki została udzielona zgoda, jeśli zgoda nie została udzielona na ustalony z góry czas – do czasu jej wycofania;

  2. czas potrzebny do wykonania umowy;

  3. okres świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usług – do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. upływ okresu wskazanego przez przepisy prawa dot. przechowywania określonej dokumentacji lub konieczności wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

  5. okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub praw osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń;

  6. w celu spełnienia zasady rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, przez który Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

  7. uszczegółowiając, w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

 2. Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, dane osobowe Użytkownika zostaną przez Administratora trwale usunięte.

§ 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe mogą być przekzane:

  1. hostingodawcy

  2. podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne oraz informatyczne

  3. podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu

  4. podmiotom zapewniającym działania analityczne, a także marketingowe, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę

  5. podmiotom współpracującym w zakresie usług związanych z dokonywaniem płatności

  6. podmiotom współpracującym w zakresie dostaw

  7. dostawcy usługi poczty elektronicznej

  8. podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do pozyskania od Administratora danych Użytkownika lub ich przetwarzania oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

§ 7. ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas korzystania z Serwisu ma charakter dobrowolny – nie musi ich podawać. Należy jednak pamiętać, że odmowa ich podania może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności. Odmowa podania danych będzie prowadziła do uniemożliwienia realizacji celów wskazanych w tym dokumencie.

§ 8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownika przysługuje mu szereg praw, które wymienione są poniżej. Aby z nich skorzystać skontaktuj się z Administratorem pod adresem e-mail info@kabbagekiss.pl.

   

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (wskazane w art. 15 RODO, lub, jeśli znajduje to zastosowanie, art. 13 ust. 1 lit. f RODO);

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (wskazane w art. 16 RODO);

  3. prawo do usunięcia danych osobowych (wskazane w art. 17 RODO);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wskazane w art. 18 RODO);

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

   • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (tj, przetwarzanie oparte o prawnie uzasadniony interes administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów (wskazane w art. 21 ust. 1 RODO);

   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
    (w tym profilowania) – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (wskazane w art. 21 ust. 2 RODO).

     

 2. Sprzeciw do wykorzystywania przez Administratora plików cookies można wyrazić w za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
   

§ 9. PROFILOWANIE

W ramach Serwisu, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie. Wyjątek stanowią pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych, wykorzystywane za zgodą Użytkownika.