TERMS & CONDITIONS

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem serwisu internetowego pod adresem „https://kabbagekiss.com/” jest Kamila Kuprjanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuprjanowicz, ul. 11 Listopada 20/14 85-643 Bydgoszcz, NIP: 5543011269.

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą następujących danych:
   

  1. adres pocztowy: Kamila Kuprjanowicz
   ul. Dworcowa 32/4 85-010 Bydgoszcz

  2. numer telefonu: (+48) 730011255

  3. poczta elektroniczna: kamila.kuprjanowicz@gmail.com

 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.), dalej Regulamin.

 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym:
   

  1. rodzaj i zakres świadczonych Usług

  2. warunki świadczenia Usług

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług

  5. warunki zawierania i wykonania umów sprzedaży produktów przez Serwis

 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   

  1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Polityka Prywatności – udostępnione w Serwisie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę realizujące jego obowiązki informacyjne jako administratora danych osobowych wynikające z RODO.

  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  4. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w tym: powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragany, inne podobne zjawiska atmosferyczne, utrudnienia lub brak dostępu do prądu lub sieci Internet, zakazy lub ograniczenia wprowadzanie w związku z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, jak np. Covid-19.

  5. Serwis – sklep internetowy pod adresem https://kabbagekiss.com/.

  6. Strona Informacyjna – część Serwisu zawierająca informacje handlowe o produktach lub usługach Usługodawcy, które nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; produkty lub usługi prezentowane na Stronach Informacyjnych mogą pochodzić od Usługodawcy lub innych podmiotów (gdy dotyczy).

  7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  8. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest produkt prezentowany na Stronie Informacyjnej. Umowy przez Serwis zawierane są pomiędzy kupującym (Usługobiorcą) a sprzedającym (Usługodawcą). W odniesieniu do Usługobiorców będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

  9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, w szczególności przesyłanie, otrzymywanie i przechowywanie danych w postaci elektronicznej, włącznie z kompresją cyfrową, które są w nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  10. Usługobiorca – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

  11. Usługodawca – Kamila Kuprjanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuprjanowicz, 11 Listopada 24/14 85-010 Bydgoszcz, NIP: 5543011269.

  12. Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  13. Ustawa o Prawach Autorskich – ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 6. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca udostępnia i umożliwia zapoznanie się z Regulaminem w każdym czasie, w tym udostępnia go w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie. Usługobiorca może w każdym czasie zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie aktualnej treści Regulaminu.

 7. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Usługobiorców. Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu. Usługobiorca, w razie braku akceptacji Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i go opuścić.

§ 2. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet oraz spełnienia minimalnych wymagań technicznych:

  1. urządzenie mobilne lub komputer umożliwiające przeglądanie stron internetowych;

  2. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML w sieci Internet z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script (zalecany Google Chrome w jego najnowszej wersji);

  3. dostęp do sieci Internet i aktywny adres e-mail.

 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie z usług transmisji danych przez sieć Internet może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy.

 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym Usług, może wymagać dostępu do określonych zasobów komputera lub urządzenia mobilnego Usługobiorcy, takich jak zdjęcia, multimedia, identyfikator urządzenia, informacje o połączeniu, geolokalizacja, kontakty lub inne. Udzielenie dostępu do tych zasobów jest dobrowolne, jednak odmowa udzielenia dostępu może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.

 4. Usługodawca zaleca bieżące instalowanie oficjalnych aktualizacji producentów oprogramowania wykorzystywanego przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu. Aktualizacje oprogramowania mogą być konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca zaleca instalowanie aktualizacji niezwłocznie po udostępnieniu ich przez producentów oprogramowania. Usługobiorca powinien w szczególności instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta. Brak aktualizacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

 5. Usługodawca zaleca, by urządzenia mobilne lub komputery, za pomocą których korzysta się z Serwisu, nie miały zainstalowanych nieoficjalnych modyfikacji systemów informatycznych, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting).

§ 3. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, którymi się posługuje oraz stosuje środki techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa informacji zamieszczonych w Serwisie.

 2. Usługodawca zabrania wprowadzania lub rozpowszechniania przez Serwis treści o charakterze bezprawnym lub podejmowania działań mogących zakłócać pracę Serwisu lub go uszkodzić. Usługodawca zabrania korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 3. Usługodawca nie weryfikuje danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorcę ani treści opinii Usługobiorców publikowanych w Serwisie (gdy dotyczy). Usługodawca nie weryfikuje czy opinie w Serwisie publikowane są przez osoby, które rzeczywiście używały danego produktu lub go kupiły (gdy dotyczy).

 4. Usługodawca może bez uprzedzenia:

  1. uniemożliwić dostęp do Serwisu lub zaprzestać lub ograniczyć świadczenie Usług danemu Usługobiorcy, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca korzysta z Serwisu lub Usług z naruszeniem Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów;

  2. usunąć dane wprowadzone do Serwisu przez Usługobiorcę lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że naruszają Regulamin, powszechnie obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

 5. Usługodawca, w razie powzięcia informacji o bezprawnym charakterze danych umieszonych w Serwisie lub związanej z nimi działalności lub otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych lub dane usunąć.

 6. Korzystanie z Serwisu jest z związane przesyłaniem danych przez sieć publiczną Internet, co jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia danych.

 7. Usługodawca dokłada starań dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Serwisu oraz danych Usługobiorców, jednak ze względu na specyfikę technologii informatycznych może ujawnić się podatność Serwisu na zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca aktualizacje oprogramowania i może wydawać komunikaty dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu.

§ 4. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

 2. Usługodawca zapewnia dostępność Usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych lub wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym działania Siły Wyższej.

 3. Świadczenie Usług rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie Usługi lub powrócić do korzystania w późniejszym terminie, chyba że jest to niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony. Usługodawca lub Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.

 5. Usługodawca świadczy Usługi zwyczajowo dostępne w serwisach na przeglądarki internetowe przeznaczonych do zakupów w sieci Internet, z wyróżnieniem następujących Usług:

  1. Informacyjne – funkcjonalności Serwisu umożliwiające przekazanie informacji o produktach lub usługach i warunkach ich nabycia, w tym na Stronach Informacyjnych, w tym o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

  2. Sklep – funkcjonalności Serwisu umożliwiające zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych na Stronach Informacyjnych poprzez podejmowanie kolejnych czynności (kroków) zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w Serwisie; Sklep obejmuje funkcjonalności niezbędne do zgodnego z prawem i zwyczajami składania zamówień i zawierania umów przez Internet;

  3. Komunikacji – funkcjonalności Serwisu umożliwiające komunikowanie się Usługodawcy i Usługobiorcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak formularz kontaktowy (gdy dotyczy); w ramach Komunikacji mogą być wyświetlane tzw. „wyskakujące okienka” (pop-up) lub powiadomienia typu push, gdy Usługobiorca wyrazi na nie zgodę.

 6. Usługobiorca samodzielnie decyduje czy i jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera korzystając z Usług, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług lub możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§ 5. SKLEP

 1. Usługa Sklep umożliwia składanie zamówień w formie elektronicznej.

 2. Regulamin Serwisu Internetowego stanowi integralną część Umów oraz umów o świadczenie Usług. W razie posługiwania się przez Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia tych wzorców.

 3. Usługobiorca, przed złożeniem zamówienia, powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu Internetowego, zapoznać się z Polityką Prywatności, zapoznać się z opisem produktu lub usługi i możliwościami ich nabycia na Stronie Informacyjnej. Usługobiorca w razie wątpliwości w powyższym zakresie powinien skontaktować się z Usługodawcą przed złożeniem zamówienia.

 4. Usługobiorca w związku ze złożeniem zamówienia powinien podać dane aktualne i prawdziwe, które nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich. Usługobiorca powinien zweryfikować podane przez siebie dane przed złożeniem Zamówienia.

 5. Metody dostawy przedmiotu zamówienia wskazane są przy konkretnym zamówieniu.

 6. Ceny towarów zaprezentowane w Serwisie stanowią całkowite ceny za dany towar.

 7. Do ceny towaru doliczany jest wybrany przez Usługobiorcę koszt dostawy, który ponosi Usługobiorca (gdy dotyczy). Informacja o koszcie dostawy jest podawana w trakcie składania zamówienia.

 8. Składanie zamówień odbywa się według schematu przez podejmowanie kolejnych czynności zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w Serwisie w odpowiedniej zakładce (co do zasady opisanej jako „Koszyk” lub podobnie).

 9. Składanie zamówienia obejmuje dodanie wybranych produktów lub usług do tzw. „wirtualnego koszyka”, wskazanie ich ilości oraz opcjonalnych parametrów (gdy dotyczy), podanie kodu rabatowego (gdy dotyczy), podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, wskazanie sposobu dostawy (gdy dotyczy), wybór metody płatności, udzielenie zgód i złożenie oświadczeń oznaczonych jako obowiązkowe, potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inną równoważną treścią.

 10. Zamówienie zostaje złożone z momentem potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania obowiązkowych oświadczeń, w szczególności zaakceptowania Regulaminu.

 11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym (Usługobiorcą) a sprzedającym (Usługodawcą).

 12. Najpóźniej w momencie dostarczenia towaru kupującemu (Usługobiorcy) zostanie przekazane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku.

 13. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad prawnych i fizycznych oraz ponosi odpowiedzialność za ich zgodność z umową.

 14. Usługodawca nie udziela gwarancji na towary.

 15. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych, chyba że co innego wynika z treści zawartej umowy.

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. Sugerowane ceny produktów lub usług opisane są na Stronach Informacyjnych. Ceny zawierają wszystkie składniki, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących dostaw. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN), w euro (EUR) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

 2. Do każdej sprzedaży dołączana jest faktura dla dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Faktura wysyłana jest w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując Regulamin.

 3. Usługodawca wskazuje dostępne metody płatności, w tym przez tzw. bramki płatnicze, które są usługami świadczonymi przez podmioty trzecie realizowanymi zgodnie z regulaminami tych podmiotów. Usługobiorca, przed wyborem metody płatności zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę danej bramki płatniczej.

 4. Usługobiorca ma co do zasady możliwość uiszczenia płatności według swojego wyboru:

  1. przelewem tradycyjnym

  2. przez bramkę płatniczą Montonio Finance UAB, Kai 1, Tallinn, Estonia (rozliczenie dokonywane jest zgodnie z regulaminem bramki płatniczej dostępnym pod adresem: https://montonio.com/pl/informacje-prawne/warunki-swiadczenia-uslug-usluga-inicjowania-platnosci/.

 5. Usługobiorca ma prawo promować określone formy płatności za zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

§ 7. DOSTAWY

 1. Dostawy produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza, przez podmiot trzeci świadczący usługi kurierskie (tj. Poczta Polska). Usługobiorca w przypadku woli wskazania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 2 w celu ustalenia jej kosztów. W takim przypadku koszty zostaną ustalone w sposób indywidualny, a Usługobiorca zostanie o nich poinformowany przed dokonaniem zakupu.

 2. Koszt dostawy ponosi Usługobiorca i może zależeć od przedmiotu dostawy, wybranego sposobu dostawy, metody płatności i wartości zamówienia.

 3. Usługodawca realizuje dostawy w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej). Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

 4. Podmiot trzeci realizuje dostawy zgodnie z obowiązującymi go warunkami świadczenia tych usług. Usługobiorca, przed wyborem sposobu dostawy i złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z warunkami świadczenia usług dostawy przez wybrany podmiot, a w razie powzięcia wątpliwości w powyższym zakresie powinien skontaktować się z tym podmiotem lub Usługodawcą.

 5. Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca:

  1. przed odbiorem przesyłki sprawdził jej opakowanie, w szczególności zwrócił uwagę na stan taśm lub plomb, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania odmówił przyjęcia przesyłki i skontaktować się z Usługodawcą

  2. po odebraniu przesyłki sprawdził jej zawartość, w szczególności zwrócił uwagę czy towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania odmówił przyjęcia przesyłki i skontaktował się z Usługodawcą.

§ 8. REKLAMACJE

 1. PRZEPISY OGÓLNE

  1. Usługobiorcy mogą składać reklamacje we wszystkich sprawach, w tym dotyczących Serwisu, Usług oraz stanowiących przedmiot sprzedaży towarów i usług nabywanych od Usługodawcy, pocztą elektroniczną lub listem poleconym (forma pisemna) na adres Kozielec 39a 86-022 Dobrcz. Usługodawca sugeruje, aby Usługobiorca zgłaszając reklamację podał następujące dane, które usprawnią proces rozpatrywania reklamacji, jakkolwiek nie jest to obowiązkowe:

   1. oznaczenie Usługobiorcy, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;

   2. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą reklamacji, ew. dokumentację problemu (np. zdjęcie).

  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby dochowanie tego terminu nie było możliwe, informuje zgłaszającego o późniejszym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  3. Usługodawca informuje o rozpatrzeniu reklamacji na trwałym nośniku, tj. pisemnie na papierze lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa.

 2.  REKLAMACJA TOWARÓW

  1. W sytuacji braku zgodności towaru z umową, Usługobiorca (kupujący) będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z uprawnień wskazanych w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.

  2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy.

  3. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Konsument może w każdym przypadku żądać naprawy lub wymiany towaru.

  4. Poza uprawnieniami wskazanymi w poprzednim ustępie, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

   1. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

   2. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

   3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

   5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  5. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

  7. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

  8. W razie odstąpienia od umowy będącego wynikiem reklamacji (zgodnie z niniejszą częścią Regulaminu), Konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

§ 9. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 2. Usługodawca, o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiazywania sporów). Usługodawca nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Usługobiorca może zwrócić się̨ o pomoc lub poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich lub Europejskie Centrum Konsumenckie. Usługobiorca ma także możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez terenowo właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub z pomocy terenowo właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy ww. podmiocie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:

  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, która ma wpływ na treść Regulaminu lub skutkuje potrzebą jego dostosowania do zmiany przepisów lub wykładni;

  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ, mającego wpływ na treść Regulaminu lub skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

  3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu;

  4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu;

  5. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

  6. aktualizacja Serwisu skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;

  7. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w Regulaminie;

  8. potrzeba dostosowania opisanych w Regulaminie wymogów technicznych do aktualnych standardów.

 2. Usługodawca powiadomi o zmianie Regulaminu udostępniając treść zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz podając termin wejścia zmiany w życie, który będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt władzy publicznej będzie wymagał zmiany Regulaminu w krótszym terminie niż 14 dni, wówczas powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

 4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Usługobiorcy, który nie zrezygnuje z Korzystania z Serwisu przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Prawach Autorskich, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin stanowi integralną część Umów oraz umów o świadczenie Usług.

 3. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego kompozycji, grafiki i innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie informacji i materiałów. Niektóre materiały w Serwisie mogą stanowić własność innych podmiotów, np. znaki towarowe. Opisane w zdaniach poprzednich elementy Serwisu mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i podlegają ochronie prawnej. Usługodawca zezwala na korzystanie z tych Utworów wyłącznie na użytek osobisty Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu. Usługodawca zabrania korzystania z Utworów lub ich opracowań bez jego zgody.

 4. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługobiorcę jako administratora danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zakresie i celach przetwarzania oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie.

 5. W przypadku posługiwania się przez Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Usługobiorca posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać stosowanie Regulaminu, uznaje się, że taki Usługobiorca nie ma prawa do dokonywania zamówień za pośrednictwem Serwisu, a ewentualne zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji zamówienia i jego zwrotu podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.

 6. Zamówienie składane za pośrednictwem Serwisu stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa ta zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia wskazanego w zdaniu poprzednim.

 7. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 8. Usługodawca opracował Regulamin w języku polskim. W przypadku rozbieżności polskiej wersji językowej Regulaminu z innymi wersjami językowymi wiążąca jest wersja polskojęzyczna.

 9. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.